logologo

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.60/0.0/0.0/16_048/0009010
Doba realizace: 1.6.2018 - 31.5.2021
Částka: 4.185.178,75 Kč 

 

Projekt řeší problematickou situaci osob v okresech Teplice a Ústí n. L., které mají nízkou úroveň vzdělání, jsou ohrožené soc. vyloučením v důsledku ztráty zaměstnání, jsou předlužené či mají zdravotní postižení. Projekt pomůže řešit složitou situaci lidem, kteří potřebují účinnou a dostupnou pomoc při řešení jejich nepříznivé finanční situace včetně psychologické a právní podpory v souladu splatnou legislativou.

Jedná se o ucelený souhrn aktivit, které na straně jedné nabídnou účastníkům účinné řešení problémů spojených s rizikem zadlužení či předlužení, na straně druhé, jsou souborem preventivních opatření k široké veřejnosti, která může být v konečném důsledku zadlužením ohrožená. 

Nabídka aktivit:

Dluhové poradenství - realizace konzultací k dluhové problematice pod vedením odborného pracovníka/experta na dluhovou problematiku (řešení pohledávek, exekucí a podání návrhu na insolvenci). Do dluhového poradenství se může zapojit např. klient, který má půjčky a splácel je, ale existují objektivní důvody pro jejich další nesplácení. Dále klient, který je v prodlení se splátkami nebo je kontaktován exekutorem, nebo klienti, kteří přemýšlejí o oddlužení nebo při oddlužení narazili na nějaký závažný problém.

Kurz finanční gramotnosti - cílem kurzu je zvýšit kompetence účastníků při hospodaření s penězi, při vedení osobního popř. rodinného rozpočtu, působit preventivně před případným zadlužením. Účastníci se v první části dozví informace o tvorbě rodinného/osobního rozpočtu, naučí se s ním pracovat. Dozví se, jak zvýšit příjem a snížit výdaje, jak hospodařit s finančním přebytkem. Budou upozorněni na ne/výhody úvěru u ne/bankovních institucí. Získají informace o tom, jaké důsledky má nedodržování finančních závazků. Budou seznámeni s postupem při řešení zadlužení.

Kurz sociálně právního minima - kurz je rozdělen do následujících čtyř tematických bloků po 3 výukových hodinách:
a) Občanský zákoník
b) Občanský soudní řád
c) Správní řád
d) Insolvenční zákon a exekuční řád

Psychologické a právní poradenství - psychologické a právnické služby budou využívány pro klienty dluhového poradenství. Rozsah jejich čerpání bude určovat odborný pracovník či expert na dluhy, který je případovým pracovníkem klienta v dluhové poradně. Právnické služby mohou být využívány ve finální fázi celého procesu oddlužení, tj. při finalizaci a podání insolvenčního návrhu na soud dle platného Zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), § 390 a násl. nebo jako možnost konzultovat určité aspekty související s nepříznivou sociální situací klienta. Služby budou poskytovány právním expertem, který má zkušenosti s problematikou osob se zdravotním postižením a se žadatelem již spolupracuje na několika případech. Psychologické služby jsou klientům poskytovány jako prostředek pro zmírnění stresu souvisejícího s jejich nepříznivou soc. situací. Službu bude poskytovat psycholog nebo psychoterapeut, který má zkušenosti s uvedenou problematikou a žadatel s ním úspěšně spolupracoval v rámci jiných projektů.
Zkratky

Poradenství a vzdělávání
Pracovní rehabilitace
Sociální služby
Dobrovilnický program