Název projetu: Lávka
reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0008049

Operační struktura:

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita: 03.1.48 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků
Specifický cíl: 03.1.48.1 Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných
Výzva: 45 Integrované územní investice (ITI)

Období realizace: 1. 2. 2018 – 31. 7. 2020

Příjemce projektu: Sociální agentura, o. p. s.
Partneři projektu: Asociace pracovní rehabilitace ČR, z. s.Agentura Osmý den, o. s. 

Anotace projektu:
Projekt podpoří osoby se zdravotním postižením při vstupu nebo udržení se na trhu práce. Jedná se o ucelený soubor aktivit od poradenských, diagnostických a motivačních, pracovně/tréninkových přes ne/akreditované vzdělávací kurzy až ke zprostředkování zaměstnání. Cílem je nejen najít vhodné pracovní uplatnění pro osoby se zdravotním postižením, ale i podpořit jejich zaměstnavatele poradenstvím a mzdovými příspěvky na pracovní místa vytvořená nebo přizpůsobená lidem se zdravotním postižením.


logo   logo


Zkratky

Poradenství a vzdělávání
Pracovní rehabilitace
Sociální služby
Dobrovilnický program