Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00140
Částka: 4 622 928,48 Kč
Doba realizace projektu: 1. únor 2010 až 31. leden 2012

POPIS PROJEKTU

Projekt je zaměřen zejména na dlouhodobě nezaměstnané osoby se zdravotním postižením, které se nemohou z důvodů nízké kvalifikace a velmi často kombinovaného zdravotního postižení, uplatnit na současném trhu práce. Dále osoby se zdravotním postižením momentálně v pracovním poměru, kterým však z výše uvedených důvodů hrozí ztráta zaměstnání a s tím související možnost následného sociálního vyloučení.

Jednotlivé aktivity jsou zaměřeny zejména na diagnostiku individuálních barier, osobní motivaci, získání základních sociálních a profesních dovedností, specifické rekvalifikace, poradenství v oblasti pracovního uplatnění a zprostředkování zaměstnání. Aktivity budou realizovány ve spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi v rámci okresů Ústí nad Labem a Teplice. Jedná se především o instituce státní správy (zejména ÚP), samosprávné instituce (soc.odbory magistrátů), zdravotnická zařízení (rehabilitační oddělení Masarykovy nemocnice v ÚL) a klíčové poskytovatele služeb z řad NNO, se kterými žadatel úspěšně spolupracuje v rámci regionálního systému pracovní rehabilitace již několik let.

AKTIVITY PROJEKTU

Programy diagnostiky a motivace

 • motivačně aktivizační programy
 • bilanční diagnostika
 • ergodiagnostika

Programy pro získání základních sociálních a profesních dovedností

 • kurz asertivity, komunikace a zvládání stresu

 •  kurz pracovně právního minima
 • kurz základů práce na PC

Programy pro profesní přípravu

 • rekvalifikační kurz Obsluha osobního počítače

Zprostředkování zaměstnání

 • vyhledávání zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením a zaměstnanců pro zaměstnavatele
 • poradenství pro osoby se zdravotním postižením a zaměstnavatele v oblasti pracovně-právní problematiky
 • zajištění pracovního uplatnění, v rámci kterého se realizují tvz. Místa na zkoušku (odborná praxe dle vybraného pracovního uplatnění)

CÍLE PROJEKTU

Obecným cílem projektu je zmírnění sociálního znevýhodnění specifických skupin obyvatelstva včetně jejich sociálního začlenění, a to především v oblasti pracovního uplatnění. Specifické cíle vycházejí z identifikovaných potřeb cílové skupiny a charakteru aktivit navržených v rámci projektu.

Specifické cíle projektu:

 • uspokojení poptávky po službách pracovní rehabilitace a vzdělávání v okresech Ústí nad Labem a Teplic,
 • posílení motivace cílové skupiny pro vstup na trh práce,
 • snížení rizik spojených se ztrátou pracovního místa u osob se zdravotním postižením bez potřebné kvalifikace a sociálních dovedností,
 • posílení regionální spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb, zdravotnictví a službami zaměstnanosti a
 • podpora zaměstnanosti osob se zdravotním postižením.

 

logo esf oplzz


Zkratky

Poradenství a vzdělávání
Pracovní rehabilitace
Sociální služby
Dobrovilnický program