Chcete podpořit neziskové aktivity naší organizace a nevíte jak?

Poslání organizace

Posláním Sociální agentury je usilovat o zlepšení kvality života občanů se zdravotním postižením s důrazem na jejich pracovní uplatnění.

Za tímto účelem:

 • poskytujeme sociální služby zaměřené na odborné poradenství a aktivizaci lidí se zdravotním postižením
 • prosazujeme práva a zájmy lidí se zdravotním postižením
 • vytváříme a hledáme možnosti pracovního uplatnění lidí se zdravotním postižením
 • poskytujeme vzdělávací programy lidem se zdravotním postižením
 • poskytujeme organizacím veřejného a soukromého sektoru poradenské a vzdělávací služby v oblasti sociálních služeb, trhu práce a rozvoje organizace

Co můžete podpořit?

 • rozšíření možností uplatnění lidí se zdravotním postižením na trhu práce
 • nácvik hospodaření s penězi (tvorba rodinného rozpočtu, prevence před zadlužením,...)
 • usnadnění cesty lidem se zdravotním postižením k moderním technologiím (např. možnost využití internetu, nákup specializovaného softwaru)
 • odstranění bariér v prostorech organizace (kompenzační pomůcky, plošina pro vozíčkáře, bezbariérové WC,….)
 • propagaci služeb u veřejnosti
 • akci "Kup si svou cihlu"

 

Jak nás můžete podpořit?

 • libovolnou finanční částkou
 • věcným darem
 • nákupem přes GIVT.cz nebo portále Dobromat.cz
 • výhodně poskytnutou službou

·        

Co získáte za Vaši podporu?

 • možnost odpočtu daru ze základu daně
 • webhosting Vaší společnosti na našem webu a e-shopu (formou loga, článku)
 • propagaci Vaší společnosti v prostorách Sociální agentury
 • vzdělávání vašich zaměstnanců za zvýhodněných podmínek
 • poradenství v oblasti zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a plnění povinného podílu

·         

Základní informace o daňovém zvýhodnění darů

Fyzická osoba (zaměstnanec, OSVČ):

 • minimální výše (úhrn) darů: alespoň 2 % z daňového základu, minimálně však 1.000,- Kč (dary v nižší celkové hodnotě je možné poskytnout, ale není možné je odečíst),
 • maximální (úhrn) darů: 15 % z daňového základu (dary ve vyšší celkové hodnotě je možné poskytnout, ale je možno odečíst nejvýše 15 % daňového základu),
 • doklad o převzetí daru zaměstnanec předá své mzdové účtárně; OSVČ dary uplatní při konečném daňovém zúčtování.

Právnická osoba:

 • právnická osoba musí být založena nebo zřízena za účelem podnikání,
 • minimální výše (úhrn) darů: 2.000,- Kč (dary v nižší celkové hodnotě je možné poskytnout, ale není možné je odečíst),
 • maximální výše (úhrn) darů: 10 % ze základu daně,
 • právnická osoba dary uplatní při daňovém přiznání za aktuální zdaňovací období.

Jak se rozhodovat:

1. Chcete-li darovat částku nižší než 2.000 Kč, darujte ji spíše jako fyzická osoba.

2. Darujte spíše za subjekt, který má v daném roce nějaké zdanitelné příjmy, resp. základ daně. Pokud nemáte zdanitelné příjmy, může být výhodnější, pokud „za vás“ daruje např. manžel.

3. Darujte za subjekt, který má vyšší základ daně, aby vás limit pro odečet daru (10% nebo 15% základu daně) co nejméně omezoval.


Jakou cestou se k nám Váš dar dostane?

 • jednorázovým/trvalým bankovním převodem na náš účet 115 - 2415050287/0100 u Komerční banky, a.s.
 • v hotovosti v sídle organizace
 • složenkou typu A na náš účet
 • věcný dar si osobně převezmeme na vámi určeném místě

 

Doplňující informace:

 • s každým dárcem rádi dojednáme konkrétní účel sponzorského daru
 • samozřejmostí je uzavření darovací smlouvy
 • dar od dárce, jehož činnost odporuje filozofii Sociální agentury, je v rozporu se zákony ČR nebo dobrými mravy, nemůže být přijat
 • seznam dárců za kalendářní rok je uveden ve Výroční zprávě a na stránkách Sociální agentury


Velice si vážíme Vaší přízně a podpory!

 


 

Podporují nás:


Zkratky

Poradenství a vzdělávání
Pracovní rehabilitace
Sociální služby
Dobrovilnický program